നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍റെ ബജറ്റ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമോ?

നിർമ്മല സീതാരാമൻറെ ബജറ്റ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമോ? വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിഭവസമാഹരണം എവിടെ നിന്ന്? 

Video Top Stories