ലക്ഷദ്വീപിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ത്; കാണാം ഇന്ത്യൻ മഹായുദ്ധം

സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് എന്തിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു? പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ മുൻനിരയിൽ എത്താനുള്ള പിണറായി വിജയൻറെ ശ്രമം വിജയിക്കുമോ?

Video Top Stories