അമേരിക്കയിൽ ഇനി ബൈഡൻ-കമല കാലം!

എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും പ്രസിഡന്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോ ബൈഡൻ അധികാരത്തിലേറിയത്. അമേരിക്കയുടെ ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതുതന്നെയാണ് ബൈഡന് മുന്നിലെ ആദ്യ കടമ്പയും. 

Video Top Stories