ബിനീഷിന്റെ വീടുകളിലും ബിസിനസ് പങ്കാളികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇഡിയുടെ പരിശോധന തുടരുന്നു

Nov 4, 2020, 7:02 PM IST

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഏഴ് ഇടങ്ങളിലാണ് ഇഡിയുടെ പരിശോധന . ബിനീഷിന്റെ ബിനാമിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലും പരിശോധയുണ്ട്

 

Video Top Stories