തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പാരഡി വിശേഷങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്തെ പ്രധാനികളാണ് പാരഡി ഗാനങ്ങൾ. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും സിനിമാപാട്ടുകളുമെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമെത്തുമ്പോൾ  പാർട്ടിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകാറുണ്ട്. 

Video Top Stories