ലോക്ക്ഡൗണിൽ കട പൂട്ടി ഉടമ പോയി; ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ

കോഴിക്കോട് കോട്ടപ്പറമ്പിലെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകാതെ പൂട്ടിയിട്ട മൃഗങ്ങളെ രക്ഷപെടുത്തി 

Video Top Stories