ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് ടൂറിസം എന്താണ്?

കൊവിഡിന്റെ വരവോടെ  കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായ ടൂറിസം മേഖലക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാൻ ആവശ്യമായ പല പദ്ധതികളും ഇത്തവണ ബജറ്റിലുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സർക്യൂട്ട് ടൂറിസം. എന്താണ്  സർക്യൂട്ട് ടൂറിസം?
 

Video Top Stories