കൊവിഡ് ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകൾ ആംഗ്യഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് വിനയൻ

<p>ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകൾ ആംഗ്യഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വിനയചന്ദ്രൻ. താനെങ്ങനെ ഈ വഴിയിലേക്കെത്തി എന്ന് പറയുകയാണ് വിനയൻ.&nbsp;</p>
Nov 19, 2020, 12:18 PM IST

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകൾ ആംഗ്യഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വിനയചന്ദ്രൻ. താനെങ്ങനെ ഈ വഴിയിലേക്കെത്തി എന്ന് പറയുകയാണ് വിനയൻ. 

Video Top Stories