സര്‍ക്കാരിന്റെ ചാരിറ്റി രാഷ്ട്രീയം ഖജനാവ് കാലിയാക്കുമോ?

പുതിയ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തുമ്പോള്‍ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി എന്താണ്? കാണാം മലബാർ മാന്വൽ. 

Video Top Stories