കണ്ണൂർ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ മലപ്പുറംകാരന് പറ്റുമോ; മലബാർ മാന്വൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

<p>വിജയരാഘവൻ്റെ വരവിന് പിന്നിലാര്? ആ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ CPM മടിക്കുന്നതെന്ത് കൊണ്ട്? പുതിയ അധികാര കേന്ദ്രം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാര്?</p>
Nov 16, 2020, 8:08 PM IST

വിജയരാഘവൻ്റെ വരവിന് പിന്നിലാര്? ആ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ സിപിഎം മടിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? പുതിയ അധികാര കേന്ദ്രം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാര്?

Video Top Stories