പ്രതിപക്ഷം ചക്കിന് വച്ചത് കൊണ്ടത് കൊക്കിനാണോ; കാണാം മലബാർ മാന്വൽ

<table aria-describedby="VideoManage_info" cellspacing="0" id="VideoManage" role="grid" width="100%">
	<tbody>
		<tr ng-class-odd="'odd'" ng-repeat="row in videomanage.data" role="row">
			<td>
			<p>malabar manual about opposition party's crisis</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
Nov 16, 2020, 9:34 PM IST

പ്രതിപക്ഷം ആ രാജിയിൽ മതിമറന്നോ? മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് പി ജയരാജൻ നല്ലവനായതെങ്ങനെ? പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മടിയിലെ കനം ഒളിച്ച് വെക്കുന്നതെന്തിന്?

Video Top Stories