മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുന്ന ഇടത് സർക്കാർ!

<p>ആദിവാസി ഗോത്രത്തോട് ഇടത് എംഎൽഎയ്ക്ക് എന്താണിത്ര പുച്ഛം. മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊല്ലുന്നതിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്രഫണ്ടിനോടുള്ള ആർത്തിയോ?</p>
Nov 9, 2020, 7:36 PM IST

ആദിവാസി ഗോത്രത്തോട് ഇടത് എംഎൽഎയ്ക്ക് എന്താണിത്ര പുച്ഛം. മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊല്ലുന്നതിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്രഫണ്ടിനോടുള്ള ആർത്തിയോ?

Video Top Stories