ആഴക്കടൽ ധാരണ പൊളിഞ്ഞോ? MoU പിൻ വലിച്ച് പിൻ വാങ്ങുന്നോ? ന്യൂസ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

ആഴക്കടൽ ധാരണ പൊളിഞ്ഞോ? MoU പിൻ വലിച്ച് പിൻ വാങ്ങുന്നോ? ന്യൂസ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു 

Video Top Stories