'മെഹ്‌സൂസ് വെറുമൊരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണം മാത്രമല്ല, അതിനുമപ്പുറം ചിലതുണ്ട്...'

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാഗ്യാന്വേഷികളുടെ ആവേശമാണ് മെഹ്‌സൂസ് ലൈവ് ഡ്രോ. മെഹ്‌സൂസിലൂടെ ജീവിതം അടിമുടി മാറിയവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അവതാരകരിൽ ഒരാളായ ഐശ്വര്യ അജിത്.  https://bit.ly/2N7q9iA

Video Top Stories