ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകളെക്കാൾ ആദിവാസിക്ക് ഭേദം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ് സായിപ്പും

<p>ആദിവാസിക്ക് ഭൂമി നൽകുമ്പോൾ പട്ടയമല്ല, കൈവശ രേഖയാണ് നൽകുക. ഒരു രാഷ്ട്രം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ വിഭാഗം മാത്രം എന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?</p>
Nov 25, 2020, 10:54 PM IST

ആദിവാസിക്ക് ഭൂമി നൽകുമ്പോൾ പട്ടയമല്ല, കൈവശ രേഖയാണ് നൽകുക. ഒരു രാഷ്ട്രം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ വിഭാഗം മാത്രം എന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

Video Top Stories