ജാതിയില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലെ എണ്ണമില്ലാത്ത 'ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ'

മിഷണറിമാർ ക്രിസ്തുവിനെ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പണപ്പെട്ടി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കൊടുത്തു. എങ്കിൽ ജനകീയ സർക്കാരുകൾ ഇരുവർക്കും എന്തു കൊടുത്തു?

Video Top Stories