പ്രമേഹ നിർണയത്തിന് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് 100 -120 ആക്കിയതിനു പിന്നിൽ മരുന്ന് കമ്പനികളോ?

ആഹാരത്തിന് മുൻപ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചാസാരയുടെ അളവ് 100ൽ താഴെ. ഭക്ഷത്തിന് ശേഷം 120ൽ താഴെ. ഇതിന് മുകളിലായാൽ പ്രമേഹം. ഇതാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഇത് മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ തട്ടിപ്പാണെന്നും പണ്ട് ഇതായിരുന്നില്ല അളവെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇതിലെ സത്യമെന്താണ്.

Video Top Stories