കടലെന്ന അത്ഭുതം പോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷാ സംസ്കാരം

<p>different language dialect at kerala coastal area</p>
Nov 25, 2020, 5:48 PM IST

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പൊഴിയൂർ മുതൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് വരെയുള്ള അമ്പത്തിരണ്ട് തുറകളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷാഭേദം. തമിഴും മലയാളവും ഇടകലർന്നതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തനത് ഭാഷാ ശൈലി

Video Top Stories