വീടോ, വസ്തുവോ,ഫ്‌ളാറ്റോ വാങ്ങുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്

Nov 5, 2020, 7:38 PM IST

നിയമ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നമ്മള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി കാണാം.നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്  കെ എസ് ഗിരീഷ്

Video Top Stories