മഹാത്മാവിനെ ആഴത്തിലറിഞ്ഞ പിടിബിഐ യാത്രകൾ

പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഒരുക്കിയത്. വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഓർമ്മകളാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്കും ആ നിമിഷങ്ങൾ. 

Video Top Stories