പെട്രോൾ വില നൂറുകടത്താൻ ആർക്കാണ് ഉത്സാഹം?

 ക്രൂഡോയിൽ വിലയാണോ ഇന്ധനവിലയുടെ കുതിച്ചു കയറ്റത്തിന്റെ പിന്നിലെ വില്ലൻ? എണ്ണവില നിർണയത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളുടെ കഥ.

Video Top Stories