ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മോർച്ചറിയിലായ 21 മാസങ്ങൾ

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം, തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ച അതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ.

Video Top Stories