കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യ വിതരണ ബ്രാൻഡായ നിറപറ, എൻഹാൻസ് എന്ന പേരിൽ N 95  ഫേസ് മാസ്കും വി ബാൻ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ലുലു മാളിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുറത്തിറക്കി. എൻഹാൻസ് ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി ഒരു കിയോസ്കും ലുലുമാളിൽ നിറപറ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻഹാൻസിന്റെ ആദ്യ വില്പന  നിറപറയുടെ ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് മാനേജർ ബേസിൽ കെ എബ്രഹാം നിർവഹിച്ചു. ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ സുധീഷ് കുമാർ വി എസ്  ഉൽപ്പന്നം ഏറ്റുവാങ്ങി. വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആന്റി ബാക്റ്റീരിയൽ ഉത്പന്നമാണ്  നിറപറയുടെ എൻഹാൻസ് വി ബാൻ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ. സിഇ, സിഡിസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഹാൻസ് എൻ 95 ഫേസ് മാസ്ക്  വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, സുഖകരവും, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റുമാണ് എന്ന് ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ സുധീഷ് കുമാർ വി എസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി കൊണ്ടുനടക്കാൻ  50 ml  മുതൽ 500 ml വരെയുള്ള വിവിധ അളവുകളിൽ നിറപറ എൻഹാൻസ് സാനിറ്റൈസർ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും എൻഹാൻസ് എൻ 95 ഫേസ് മാസ്കും, വി ബാൻ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.