സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ ; ഐഎന്‍സിയുടെ ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ?

First Published Feb 5, 2021, 10:42 AM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം.