സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ; ‘സബ്ക വിശ്വാസ്-ലെഗസി തർക്ക പരിഹാര പദ്ധതി 2019’ ഏത് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് ?

First Published Dec 15, 2020, 6:49 AM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. ഇന്ത്യന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ പൊലീസ് സര്‍വ്വീസ് (ഐപിഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ ഫോറിന്‍ സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഫ്എസ്) എന്നീ ഗ്ലാമര്‍ പദവികള്‍ മുതല്‍ നിരവധി വകുപ്പുകളിലേ ക്ലാസ് വണ്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളിലേക്കും ചില ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങും മുമ്പ് നിരന്തരമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഫോര്‍ച്ച്യൂണ്‍ അക്കാദമിയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യാവലിയാണിത്. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ മാത്രമല്ല, കേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് (KAS) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനത്തിനും ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതെ, ചെറിയ ചില കാല്‍വെപ്പുകള്‍ വിലയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാം. വരൂ, നമ്മുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നേറാം.

<p><strong>Answer: (b)</strong></p>

<p><br />
&nbsp;&nbsp;<strong> &nbsp;.O</strong>ption (a) is CORRECT: Reprieve implies stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president.<br />
&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;.O</strong>ption (b) is INCORRECT: Respite denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact such as physical disability of a convict or pregnancy of a woman offender.<br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;.O</strong>ption (c) is CORRECT: Pardon removes both the sentence and conviction and completely frees the convict from all sentences, punishments and disqualifications.<br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;.O</strong>ption (d) is CORRECT: Remission implies reducing the period of a sentence without changing its character. For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years maybe remitted to rigorous imprisonment for one year.</p>

<p><strong>P</strong>ardoning power of the president</p>

<p><strong>A</strong>rticle 72 of the Constitution empowers the President to grant pardons to convicts who have been tried and convicted of any offence in all cases where the<br />
&nbsp; &nbsp; .punishment or sentence is of an offence against a union law<br />
&nbsp; &nbsp; .punishment or sentence is by a court martial sentence is a sentence of death the pardoning power of the president is an executive power which is independent of the judiciary</p>

<p><strong>Source:</strong> Indian Polity, M. Laxmikant, chapter 17</p>

Answer: (b)


    .Option (a) is CORRECT: Reprieve implies stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president.
    .Option (b) is INCORRECT: Respite denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact such as physical disability of a convict or pregnancy of a woman offender.
    .Option (c) is CORRECT: Pardon removes both the sentence and conviction and completely frees the convict from all sentences, punishments and disqualifications.
    .Option (d) is CORRECT: Remission implies reducing the period of a sentence without changing its character. For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years maybe remitted to rigorous imprisonment for one year.

Pardoning power of the president

Article 72 of the Constitution empowers the President to grant pardons to convicts who have been tried and convicted of any offence in all cases where the
    .punishment or sentence is of an offence against a union law
    .punishment or sentence is by a court martial sentence is a sentence of death the pardoning power of the president is an executive power which is independent of the judiciary

Source: Indian Polity, M. Laxmikant, chapter 17

<p><strong>Answer: (d)</strong></p>

<p><br />
<strong>a) P</strong>loonet is the new word the scientific community has come up with to describe a moon that becomes a planet. A moon can become a planet if it leaves the orbit of its parent planet and takes up residence in a stable orbit around its star.<br />
b) At this point, this orbiting rock is neither a moon nor a planet, hence the term, ploonet.</p>

<p><strong>Source</strong>: https://www.firstpost.com/tech/science/our-moon-could-soon-be-leaving- us-to- become-a-ploonet-a-new-study-finds-7014891.html<br />
&nbsp;</p>

Answer: (d)


a) Ploonet is the new word the scientific community has come up with to describe a moon that becomes a planet. A moon can become a planet if it leaves the orbit of its parent planet and takes up residence in a stable orbit around its star.
b) At this point, this orbiting rock is neither a moon nor a planet, hence the term, ploonet.

Source: https://www.firstpost.com/tech/science/our-moon-could-soon-be-leaving- us-to- become-a-ploonet-a-new-study-finds-7014891.html
 

<p><strong>Answer:&nbsp;(a)</strong></p>

<p><strong>T</strong>he Department of Personnel and Training deals with appointment to posts of Chairman, Managing Director, and full-time Director/Member of various Public Sector Undertakings, Corporations, Banks and financial institutions. The appointment of the Chairman of public sector bank follows the recommendations of the Banks Board Bureau (BBB), an autonomous body of Government that works to improve governance of Public Sector Banks, recommends selection of bank chiefs and helps banks in developing strategies.</p>

Answer: (a)

The Department of Personnel and Training deals with appointment to posts of Chairman, Managing Director, and full-time Director/Member of various Public Sector Undertakings, Corporations, Banks and financial institutions. The appointment of the Chairman of public sector bank follows the recommendations of the Banks Board Bureau (BBB), an autonomous body of Government that works to improve governance of Public Sector Banks, recommends selection of bank chiefs and helps banks in developing strategies.

<p><strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><strong>. T</strong>he Global Competitiveness Report (GCR) is a yearly report published by the World Economic Forum.</p>

<p><strong>Source</strong>: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018<br />
&nbsp;</p>

Answer: (c)

. The Global Competitiveness Report (GCR) is a yearly report published by the World Economic Forum.

Source: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
 

<p><strong>Answer: (d)</strong></p>

<p><strong>. H</strong>imalayan nettle(Girardinia diversifolia) is found to be a sustainable source of textile fiber. The fabric and the things made from it. For the Himalayan Indian Nettle, Government of india has granted approval for a project titled Development of products from Himalayan Indian nettle to Department of Jute and Fibre Technology, Institute of Jute Technology, University of Kolkata.</p>

<p><strong>Source:</strong> http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159342</p>

Answer: (d)

. Himalayan nettle(Girardinia diversifolia) is found to be a sustainable source of textile fiber. The fabric and the things made from it. For the Himalayan Indian Nettle, Government of india has granted approval for a project titled Development of products from Himalayan Indian nettle to Department of Jute and Fibre Technology, Institute of Jute Technology, University of Kolkata.

Source: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159342

<p><br />
<strong>Answer: (b)</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;. T</strong>he Adriatic Sea is a part of the Mediterranean Sea positioned between the eastern coastline of Italy, and countries of the Balkan Peninsula, from Slovenia, South through Croatia, Montenegro, and to Albania. Hence, pair 1 is correctly matched.<br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;. T</strong>he Black Sea is an inland sea located between far-southeastern Europe and the far- western edges of the continent of Asia and the country of Turkey. It's bordered by Turkey, and by Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia and Georgia. Hence, pair 2 is not correctly matched. this rules out options a, c and d, leaving the correct answer to be option B through elimination method.&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>. C</strong>aspian Sea is an enclosed body of water between Asia and Europe. It is bordered by Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;. Morocco’s Mediterranean coast represents the westernmost edge of the Northern African coast. The coastline features the Strait of Gibraltar that marks the link between the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>. T</strong>here are six countries (Saudi Arabia, Yemen, Egypt, Sudan, Eritrea, and Djibouti) bordering the Red Sea.</p>

<p><strong>Source:</strong> https://www.worldatlas.com/<br />
&nbsp;</p>


Answer: (b)

 

    . The Adriatic Sea is a part of the Mediterranean Sea positioned between the eastern coastline of Italy, and countries of the Balkan Peninsula, from Slovenia, South through Croatia, Montenegro, and to Albania. Hence, pair 1 is correctly matched.
    . The Black Sea is an inland sea located between far-southeastern Europe and the far- western edges of the continent of Asia and the country of Turkey. It's bordered by Turkey, and by Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia and Georgia. Hence, pair 2 is not correctly matched. this rules out options a, c and d, leaving the correct answer to be option B through elimination method. 
    . Caspian Sea is an enclosed body of water between Asia and Europe. It is bordered by Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia.
    . Morocco’s Mediterranean coast represents the westernmost edge of the Northern African coast. The coastline features the Strait of Gibraltar that marks the link between the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean.
    . There are six countries (Saudi Arabia, Yemen, Egypt, Sudan, Eritrea, and Djibouti) bordering the Red Sea.

Source: https://www.worldatlas.com/
 

<p><strong>Answer: (a)</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;</p>

<p><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;. N</strong>ational Income = Net National Product at factor Cost (NNP at FC).<br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;. N</strong>et National Product (NNP) at market prices includes indirect taxes. Indirect taxes accrue to the government. Thus, indirect taxes must be deducted from NNP evaluated at market prices in order to calculate that part of NNP which actually accrues to the factors of production.<br />
&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;. S</strong>imilarly, there may be subsidies granted by the government on the prices of some commodities. Thus, subsidies must be added to the NNP evaluated at market prices. The measure that we obtain by doing so is called Net National Product at factor cost or National Income.</p>

<p><strong>Source: </strong>Indian Economy Key Concepts - Sankarganesh</p>

Answer: (a)

  

    . National Income = Net National Product at factor Cost (NNP at FC).
    . Net National Product (NNP) at market prices includes indirect taxes. Indirect taxes accrue to the government. Thus, indirect taxes must be deducted from NNP evaluated at market prices in order to calculate that part of NNP which actually accrues to the factors of production.
    . Similarly, there may be subsidies granted by the government on the prices of some commodities. Thus, subsidies must be added to the NNP evaluated at market prices. The measure that we obtain by doing so is called Net National Product at factor cost or National Income.

Source: Indian Economy Key Concepts - Sankarganesh

<p><br />
<strong>Answer: (b)</strong></p>

<p><br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;. T</strong>he Sabka Vishwas Scheme, 2019 is a scheme proposed in the Union Budget, 2019, and introduced to resolve all disputes relating to the erstwhile Service Tax and Central Excise Acts, which are now subsumed under GST, as well as 26 other Indirect Tax enactments (as listed below). The scheme will be for taxpayers who wish to close their pending disputes, with a substantial relief provided by the government.<br />
Why in News? Sabka Vishwas-Legacy Dispute Resolution Scheme 2019’ was launched</p>

<p><strong>Source</strong>: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/no- extension-beyond-dec-31-for-sabka-vishwas- scheme/articleshow/72759931.cms</p>


Answer: (b)


    . The Sabka Vishwas Scheme, 2019 is a scheme proposed in the Union Budget, 2019, and introduced to resolve all disputes relating to the erstwhile Service Tax and Central Excise Acts, which are now subsumed under GST, as well as 26 other Indirect Tax enactments (as listed below). The scheme will be for taxpayers who wish to close their pending disputes, with a substantial relief provided by the government.
Why in News? Sabka Vishwas-Legacy Dispute Resolution Scheme 2019’ was launched

Source: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/no- extension-beyond-dec-31-for-sabka-vishwas- scheme/articleshow/72759931.cms

<p><br />
<strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><strong>C</strong>onstitution Day&nbsp;(or&nbsp;Smvidhan Divas), also known as&nbsp;National Law Day, is celebrated in&nbsp;India&nbsp;on 26 November every year to commemorate the adoption of the&nbsp;Constitution of India. On 26 November 1949, the&nbsp;Constituent Assembly of India&nbsp;adopted the Constitution of India, and it came into effect on 26 January 1950.</p>


Answer: (c)

Constitution Day (or Smvidhan Divas), also known as National Law Day, is celebrated in India on 26 November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, and it came into effect on 26 January 1950.

<p><strong>Answer: (b)</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>I</strong>n 1975, Parliament passed the Thirty-ninth amendment to the Constitution which removed the authority of the Supreme Court to adjudicate petitions regarding elections of the President, Vice President, Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha. Instead, a body constituted by Parliament would be vested with the power to resolve such election disputes. So, option 1 is incorrect.</p>

<p><strong>S</strong>upreme Court struck down 99th amendment as it impinges upon the principles of “independence of the judiciary”, as well as, “separation of powers”</p>

<p><strong>Source: </strong>https://www.sci.gov.in/pdf/aorexam/List%20of%20leading%20cases%20and%20sho rt%20notes%20given%20by%20the%20Mr.%20F.S.%20Nariman,%20Sr%20Adv%20&amp;%20Ch a irman,%20Bd.%20of%20Examiner%20of%20the%20AOR%20Exam%202016.pdf</p>

Answer: (b)

 

In 1975, Parliament passed the Thirty-ninth amendment to the Constitution which removed the authority of the Supreme Court to adjudicate petitions regarding elections of the President, Vice President, Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha. Instead, a body constituted by Parliament would be vested with the power to resolve such election disputes. So, option 1 is incorrect.

Supreme Court struck down 99th amendment as it impinges upon the principles of “independence of the judiciary”, as well as, “separation of powers”

Source: https://www.sci.gov.in/pdf/aorexam/List%20of%20leading%20cases%20and%20sho rt%20notes%20given%20by%20the%20Mr.%20F.S.%20Nariman,%20Sr%20Adv%20&%20Ch a irman,%20Bd.%20of%20Examiner%20of%20the%20AOR%20Exam%202016.pdf