സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: ‘ടക്കാവി’ എന്ന പദം ഇന്ത്യന്‍‌ ചരിത്രത്തില്‍ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ?

First Published May 26, 2021, 2:59 PM IST


ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ഭാഗം.