സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്മാര്‍ക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

First Published Dec 8, 2020, 12:52 PM IST

ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. ഇന്ത്യന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ പൊലീസ് സര്‍വ്വീസ് (ഐപിഎസ്), ഇന്ത്യന്‍ ഫോറിന്‍ സര്‍വ്വീസ് (ഐഎഫ്എസ്) എന്നീ ഗ്ലാമര്‍ പദവികള്‍ മുതല്‍ നിരവധി വകുപ്പുകളിലേ ക്ലാസ് വണ്‍ ഉദ്യോഗങ്ങളിലേക്കും ചില ഗ്രൂപ്പ് ബി തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ. പരീക്ഷയ്ക്കിറങ്ങും മുമ്പ് നിരന്തരമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഫോര്‍ച്ച്യൂണ്‍ അക്കാദമിയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യാവലിയാണിത്. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ മാത്രമല്ല, കേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് (KAS) പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനത്തിനും ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതെ, ചെറിയ ചില കാല്‍വെപ്പുകള്‍ വിലയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാം. വരൂ, നമ്മുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നേറാം.

<p><strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><br />
Khadins, Ahars and Kattas are ancient structures that are example of water harvesting.<br />
&nbsp;</p>

<p><strong>Source: NCERT Science, Class X</strong><br />
https://www.thebetterindia.com/61757/traditional-water-conservation-systems- india/<br />
&nbsp;</p>

Answer: (c)


Khadins, Ahars and Kattas are ancient structures that are example of water harvesting.
 

Source: NCERT Science, Class X
https://www.thebetterindia.com/61757/traditional-water-conservation-systems- india/
 

<p><strong>Answer: (d)</strong></p>

<p><br />
<strong>In</strong> recent times, there has been a new surge in wearable technology worn on the ear, referred to as hearables. Wearable technology is a category of electronic devices that can be worn as accessories, embedded in clothing, implanted in the user's body, or even tattooed on the skin.</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.asp<br />
&nbsp;</p>

Answer: (d)


In recent times, there has been a new surge in wearable technology worn on the ear, referred to as hearables. Wearable technology is a category of electronic devices that can be worn as accessories, embedded in clothing, implanted in the user's body, or even tattooed on the skin.


Source: https://www.investopedia.com/terms/w/wearable-technology.asp
 

<p><br />
<strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><br />
<strong>In</strong> case of difference of opinion amongst the Chief Election Commissioner and/or two other election commissioners, the matter is decided by the Commission by majority.<br />
&nbsp;</p>


Answer: (c)


In case of difference of opinion amongst the Chief Election Commissioner and/or two other election commissioners, the matter is decided by the Commission by majority.
 

<p><strong>Answer: (a)</strong></p>

<p><br />
<strong>CRISPR</strong> Cas9 is an acronym for “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.” CRISPR genome engineering technology enables scientists to easily and precisely edit the DNA of any genome.</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> https://www.synthego.com/learn/crispr<br />
&nbsp;</p>

Answer: (a)


CRISPR Cas9 is an acronym for “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.” CRISPR genome engineering technology enables scientists to easily and precisely edit the DNA of any genome.


Source: https://www.synthego.com/learn/crispr
 

<p><br />
<strong>Answer: (a)</strong></p>


Answer: (a)

<p><strong>Answer: (d)</strong></p>

<p><br />
<strong>O</strong>ptions 1, 2 and 3 are CORRECT: The people who were arrested in connection with the Kakori Conspiracy Case were-<br />
<strong>. S</strong>waran Singh (uncle of Bhagat Singh)<br />
<strong>. R</strong>am Prasad Bismil<br />
<strong>. A</strong>shfaqullah Khan<br />
<strong>. R</strong>ajendra Lahiri<br />
<strong>. D</strong>urga Bhagwati Chandra Vohra<br />
<strong>. R</strong>oshan Singh<br />
<strong>. S</strong>achindra Bakshi<br />
<strong>. C</strong>handrashekhar Azad<br />
<strong>. V</strong>ishnu Sharan Dublish<br />
<strong>. K</strong>eshab Chakravarty<br />
<strong>. M</strong>ukundi Lal<br />
.<strong> S</strong>achindra Nath Sanyal<br />
<strong>. M</strong>anmathnath Gupta<br />
<strong>. B</strong>anwari Lal<br />
<strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;. O</strong>ne of the major actions of HRA (Hindustan Republican Association) was Kakori Train Robbery, for which case was lodged against the members.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>. T</strong>hey were tried in the Kakori Conspiracy Case. The HRA did believe in armed action against the imperialist government; they planned this robbery to generate money, which they desperately needed.<br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;. O</strong>n August 9, 1925, a group of HRA activists including Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Chandrashekhar Azad, Manmathnath Gupta, Rajendra Lahiri and others stopped a train at Kakori near Lucknow and walked away with the government cash from the guard’s coach.<br />
&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;. W</strong>ithin a few months, most of the revolutionaries were arrested and tried in the famous Kakori Conspiracy Case. Four of them, Ram Prasad Bismil, Roshan Singh, Rajendra Lahiri and Ashfaqullah Khan were hanged while others were sentenced for different jail terms.</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> Modern Indian History, Sonali Bansal &amp; Snehil Tripathi, chapter 6<br />
&nbsp;</p>

Answer: (d)


Options 1, 2 and 3 are CORRECT: The people who were arrested in connection with the Kakori Conspiracy Case were-
. Swaran Singh (uncle of Bhagat Singh)
. Ram Prasad Bismil
. Ashfaqullah Khan
. Rajendra Lahiri
. Durga Bhagwati Chandra Vohra
. Roshan Singh
. Sachindra Bakshi
. Chandrashekhar Azad
. Vishnu Sharan Dublish
. Keshab Chakravarty
. Mukundi Lal
. Sachindra Nath Sanyal
. Manmathnath Gupta
. Banwari Lal
    . One of the major actions of HRA (Hindustan Republican Association) was Kakori Train Robbery, for which case was lodged against the members.
    . They were tried in the Kakori Conspiracy Case. The HRA did believe in armed action against the imperialist government; they planned this robbery to generate money, which they desperately needed.
    . On August 9, 1925, a group of HRA activists including Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Chandrashekhar Azad, Manmathnath Gupta, Rajendra Lahiri and others stopped a train at Kakori near Lucknow and walked away with the government cash from the guard’s coach.
    . Within a few months, most of the revolutionaries were arrested and tried in the famous Kakori Conspiracy Case. Four of them, Ram Prasad Bismil, Roshan Singh, Rajendra Lahiri and Ashfaqullah Khan were hanged while others were sentenced for different jail terms.


Source: Modern Indian History, Sonali Bansal & Snehil Tripathi, chapter 6
 

<p><br />
<strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><br />
<strong>T</strong>here are 75 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), not 95, notified as on date in the country. The criteria followed for determination of PVTGs are as under:<br />
i.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>A</strong> pre-agriculture level of technology;<br />
ii.&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>A </strong>stagnant or declining population;<br />
iii.&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>E</strong>xtremely low literacy; and<br />
iV.&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>A</strong> subsistence level of the economy.&nbsp;</p>

<p><br />
Hence, statement 3 is incorrect, which gives us option C as the correct answer by elimination method.</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178257 &nbsp;<br />
https://tribal.nic.in/DivisionsFiles/SwLPVTGs.pdf</p>


Answer: (c)


There are 75 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), not 95, notified as on date in the country. The criteria followed for determination of PVTGs are as under:
i.      A pre-agriculture level of technology;
ii.     A stagnant or declining population;
iii.    Extremely low literacy; and
iV.    A subsistence level of the economy. 


Hence, statement 3 is incorrect, which gives us option C as the correct answer by elimination method.


Source: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178257  
https://tribal.nic.in/DivisionsFiles/SwLPVTGs.pdf

<p><strong>Answer: (d)</strong></p>

<p><br />
<strong>T</strong>he inter-creditor agreement is aimed at the resolution of loan accounts with a size of ₹50 crore and above that are under the control of a group of lenders. It is part of the “Sashakt” plan approved by the government to address the problem of resolving bad loans. The Intercreditor Agreement, a recommendation of the Sunil Mehta committee, aims to deal with bad loans as an attempt to speed up the Resolution of stressed Assets.</p>

<p><br />
<strong>Source: </strong>https://www.thehindubusinessline.com/companies/announcements/others/indian- bank-inter-creditor-agreement-for-resolution-of-stressed-assets/article24809734.ece<br />
https://www.thehindu.com/opinion/editorial/cosmetic-repair/article24506004.ece</p>

Answer: (d)


The inter-creditor agreement is aimed at the resolution of loan accounts with a size of ₹50 crore and above that are under the control of a group of lenders. It is part of the “Sashakt” plan approved by the government to address the problem of resolving bad loans. The Intercreditor Agreement, a recommendation of the Sunil Mehta committee, aims to deal with bad loans as an attempt to speed up the Resolution of stressed Assets.


Source: https://www.thehindubusinessline.com/companies/announcements/others/indian- bank-inter-creditor-agreement-for-resolution-of-stressed-assets/article24809734.ece
https://www.thehindu.com/opinion/editorial/cosmetic-repair/article24506004.ece

<p><strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><strong>S</strong>wadeshi Movement had its genesis in opposition to the partition of Bengal in 1905. It emphasized on self-reliance thus contributing to revival of indigenous artisans craft and industries. In August 1906 the National Council of Education was established to provide an impetus to program of national education as a part of Swadeshi movement.&nbsp;</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> Bipan Chandra page 130-131</p>

Answer: (c)

Swadeshi Movement had its genesis in opposition to the partition of Bengal in 1905. It emphasized on self-reliance thus contributing to revival of indigenous artisans craft and industries. In August 1906 the National Council of Education was established to provide an impetus to program of national education as a part of Swadeshi movement. 


Source: Bipan Chandra page 130-131

<p><br />
<strong>Answer: (c)</strong></p>

<p><br />
<strong>. Statement 1 is CORRECT.</strong> “Janaushadhi Sugam” mobile application would have user-friendly options like- to locate nearby Janaushadhi Kendra, direction guidance for location of the Janaushadhi Kendra through Google Map, search Janaushadhi generic medicines, analyses product comparison of Generic vs Branded medicine in form of MRP &amp; overall Savings, etc.<br />
<strong>. Statement 2 is CORRECT. </strong>Janaushadhi Suvidha Oxo-Biodegradable Sanitary Napkin. In a huge push for women hygiene, the government slashed the price of sanitary napkins sold from its Janaushadhi Kendras to Rs 1 per piece from Rs 2.50 earlier.<br />
<strong>. A</strong>ccording to the Ministry of State Chemicals &amp; Fertilizers, about 28 million girls are reported to be leaving education because of lack of availability of good quality Sanitary Napkin” pads at a reasonable cost. This will ensure ‘Swachhta, Swasthya and Suvidha’ for the underprivileged women of the country. These napkins biodegrade automatically when it comes in contact with oxygen after being discarded.</p>

<p><br />
<strong>Source:</strong> https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1583141<br />
&nbsp;</p>


Answer: (c)


. Statement 1 is CORRECT. “Janaushadhi Sugam” mobile application would have user-friendly options like- to locate nearby Janaushadhi Kendra, direction guidance for location of the Janaushadhi Kendra through Google Map, search Janaushadhi generic medicines, analyses product comparison of Generic vs Branded medicine in form of MRP & overall Savings, etc.
. Statement 2 is CORRECT. Janaushadhi Suvidha Oxo-Biodegradable Sanitary Napkin. In a huge push for women hygiene, the government slashed the price of sanitary napkins sold from its Janaushadhi Kendras to Rs 1 per piece from Rs 2.50 earlier.
. According to the Ministry of State Chemicals & Fertilizers, about 28 million girls are reported to be leaving education because of lack of availability of good quality Sanitary Napkin” pads at a reasonable cost. This will ensure ‘Swachhta, Swasthya and Suvidha’ for the underprivileged women of the country. These napkins biodegrade automatically when it comes in contact with oxygen after being discarded.


Source: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1583141