പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് എന്താണുദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്? പഠിക്കാം പിഎസ്‍സി

First Published Dec 12, 2020, 4:29 PM IST

ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവൽസര പദ്ധതികൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവാണ്. ആസൂത്രണ കമ്മീഷനായിരിന്നു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പു ചുമതല. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിന്നു കമ്മീഷന്റെ എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ, ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായിരിക്കും കമ്മീഷന്റെ ചുമതല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായും, ക്ഷേമപരമായുള്ളതുമായവ നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ദേശീയ വികസന സമിതി</p>

ഉത്തരം: ദേശീയ വികസന സമിതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;1952 ആഗസ്റ്റ് 6 (ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയായാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്)</p>

ഉത്തരം:  1952 ആഗസ്റ്റ് 6 (ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയായാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്)

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പ്രധാനമന്ത്രി</p>

ഉത്തരം: പ്രധാനമന്ത്രി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1951 ഏപ്രിൽ 1 (1956 ഇൽ അവസാനിച്ചു)</p>

ഉത്തരം: 1951 ഏപ്രിൽ 1 (1956 ഇൽ അവസാനിച്ചു)

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കെ എൻ രാജ്</p>

ഉത്തരം: കെ എൻ രാജ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം:  ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ഭക്രാനംഗൽ, ഹിരാക്കുഡ്, ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം:  ഭക്രാനംഗൽ, ഹിരാക്കുഡ്, ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;2.1 % (നേടിയത് 3.6%)</p>

ഉത്തരം:  2.1 % (നേടിയത് 3.6%)

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൃഷി, ജലസേചനം, വൈദ്യുതീകരണം</p>

ഉത്തരം: കൃഷി, ജലസേചനം, വൈദ്യുതീകരണം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം: രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ദുർഗാപ്പൂർ, ഭിലായ്, റൂർക്കല എന്നീ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ</p>

ഉത്തരം: ദുർഗാപ്പൂർ, ഭിലായ്, റൂർക്കല എന്നീ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;4.27 % (ലക്‌ഷ്യം വെച്ചത് 4%)</p>

ഉത്തരം: 4.27 % (ലക്‌ഷ്യം വെച്ചത് 4%)

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സ്വാശ്രയത്വം ആർജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളർത്തൽ</p>

ഉത്തരം: സ്വാശ്രയത്വം ആർജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളർത്തൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ്ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും</p>

ഉത്തരം: ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും സമ്പദ്ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം: മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;യുദ്ധങ്ങളും വരൾച്ചയും</p>

ഉത്തരം: യുദ്ധങ്ങളും വരൾച്ചയും

<p>ഉത്തരം:&nbsp;1966-69 (മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികൾ)</p>

ഉത്തരം: 1966-69 (മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികൾ)

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;സ്ഥിരതയോടെയുള്ള വളർച്ച, സ്വാശ്രയത്വം നേടിയെടുക്കൽ</p>

ഉത്തരം:  സ്ഥിരതയോടെയുള്ള വളർച്ച, സ്വാശ്രയത്വം നേടിയെടുക്കൽ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി</p>

ഉത്തരം: നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;1971 ലെ ഇന്ത്യ-പാക്ക് യുദ്ധം</p>

ഉത്തരം:  1971 ലെ ഇന്ത്യ-പാക്ക് യുദ്ധം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1974-79)</p>

ഉത്തരം: അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1974-79)

<p>ഉത്തരം:&nbsp;അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1974-79)</p>

<p>&nbsp;</p>

ഉത്തരം: അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1974-79)

 

Today's Poll

എത്ര ആളുകളോടൊപ്പം കളിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നു?