ഒഡീഷയുടെ ദുഖവും ചുവന്ന നദിയും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി തുറമുഖവും; പിഎസ്‍സി ചോദ്യാവലി

First Published Nov 27, 2020, 11:48 AM IST

പിഎസ്‍സി പരീക്ഷകളിൽ ഉറപ്പായും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നദികളെക്കുറിച്ച്. നിരവധി നദികളും അവയ്ക്ക് പല വിധ വിശേഷണങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വച്ചാൽ ആ മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. നദികളെക്കുറിച്ചും പിഎസ്‍സിയിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഠിക്കാം, മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. 
 

<p>ഉത്തരം: യമുന</p>

ഉത്തരം: യമുന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബ്രഹ്മപുത്ര</p>

ഉത്തരം: ബ്രഹ്മപുത്ര

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മഹാനദി</p>

ഉത്തരം: മഹാനദി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;രവി</p>

ഉത്തരം: രവി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;യമുന</p>

ഉത്തരം: യമുന

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗംഗ</p>

ഉത്തരം: ഗംഗ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സംസ്കൃതം</p>

ഉത്തരം: സംസ്കൃതം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ലാലാ ലജ്പത് റായി</p>

ഉത്തരം: ലാലാ ലജ്പത് റായി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഡോ: രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്</p>

ഉത്തരം: ഡോ: രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ജ്യോതിഭാ ഫുലെ</p>

ഉത്തരം: ജ്യോതിഭാ ഫുലെ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻറൽ കോളേജ്</p>

ഉത്തരം: മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ ഓറിയൻറൽ കോളേജ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;എം എൻ റോയ്</p>

ഉത്തരം: എം എൻ റോയ്

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ദാദാഭായ് നവറോജി</p>

ഉത്തരം: ദാദാഭായ് നവറോജി

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊൽക്കത്ത</p>

ഉത്തരം: കൊൽക്കത്ത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗംഗ</p>

ഉത്തരം: ഗംഗ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഗാഘ്ര</p>

ഉത്തരം: ഗാഘ്ര

<p>ഉത്തരം:&nbsp;പാഴ്സികൾ</p>

ഉത്തരം: പാഴ്സികൾ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കൊൽക്കത്ത</p>

ഉത്തരം: കൊൽക്കത്ത

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മഹാരാഷ്ട്ര</p>

ഉത്തരം: മഹാരാഷ്ട്ര

<p>ഉത്തരം:&nbsp;മഹാരാഷ്ട്ര</p>

ഉത്തരം: മഹാരാഷ്ട്ര

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ഒ എം നമ്പ്യാർ</p>

ഉത്തരം: ഒ എം നമ്പ്യാർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;ബുദ്ധമതം</p>

ഉത്തരം: ബുദ്ധമതം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ</p>

ഉത്തരം: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സ്വാമി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ</p>

ഉത്തരം: സ്വാമി വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സർവീസ്</p>

ഉത്തരം: സർവീസ്