വർഷങ്ങളായി ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണിത്; മറക്കാതെ പഠിച്ചോളൂ...!

First Published Jan 14, 2021, 5:31 PM IST

പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ പിഎസ് സിയുടെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ.പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരിക എന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത, മാത്രമല്ല, പല വർഷങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷയിലുണ്ടാകുക. പരീക്ഷയിങ്ങ് അടുത്തെത്തിയ സമയത്ത് ഇത്തരം ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നോർത്തു പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.   
 

<p>ഉത്തരം:&nbsp;നിലമ്പൂർ</p>

ഉത്തരം: നിലമ്പൂർ

<p>ഉത്തരം:&nbsp;എൻ.എൻ.പിള്ള</p>

ഉത്തരം: എൻ.എൻ.പിള്ള

<p>ഉത്തരം:&nbsp;കേരളം</p>

ഉത്തരം: കേരളം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ചീഫ് സെക്രട്ടറി<br />
&nbsp;</p>

ഉത്തരം:  ചീഫ് സെക്രട്ടറി
 

<p>ഉത്തരം: കോട്ടയം ആദിത്യപുരം</p>

ഉത്തരം: കോട്ടയം ആദിത്യപുരം

<p>ഉത്തരം:&nbsp;സ്വാതി പുരസ്കാരം</p>

ഉത്തരം: സ്വാതി പുരസ്കാരം

<p>കോട്ടയം–കുമളി റോഡ്&nbsp;</p>

കോട്ടയം–കുമളി റോഡ് 

<p>വയനാട്</p>

വയനാട്

<p>തടി</p>

തടി

<p>&nbsp;ഇലക്ട്രോൺ</p>

 ഇലക്ട്രോൺ

<p>ഐസോടോണുകൾ</p>

ഐസോടോണുകൾ

<p>ഫ്ലൂറിൻ</p>

ഫ്ലൂറിൻ

<p>അക്വാറീജിയ</p>

<p>&nbsp;</p>

അക്വാറീജിയ

 

<p>ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്</p>

ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്

<p>ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് (Lime Stone)</p>

ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് (Lime Stone)

<p>കറുപ്പ്</p>

കറുപ്പ്

<p>കോൺകേവ് മിറർ</p>

കോൺകേവ് മിറർ

<p>ഘർഷണം കൂട്ടുവാൻ</p>

ഘർഷണം കൂട്ടുവാൻ

<p>&nbsp;നൈട്രജൻ</p>

 നൈട്രജൻ

<p>മെയോ പ്രഭു</p>

മെയോ പ്രഭു

<p>സ്വരാജ് പാർട്ടി</p>

സ്വരാജ് പാർട്ടി

<p>1915 ജനുവരി 9</p>

1915 ജനുവരി 9

<p>ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ</p>

ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ

<p>മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ്</p>

മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ്

<p>രാജ് കുമാർ ശുക്ല</p>

രാജ് കുമാർ ശുക്ല