വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും ​ഗാന്ധിജി രക്ഷിച്ച മലയാളിയും ആമിന ബീവി എന്ന ഇന്ദുചൂടനും; പി എസ് സി പഠിക്കാം ട്രോളിലൂടെ

First Published 27, Oct 2020, 1:02 PM

പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴികൽ ധാരാളമാണ്. പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ദീർഘകാലം പഠിച്ചത് മറക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. പരീക്ഷകൾ പാസ്സാവാനും റാങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പല രീതികളിലാണ് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മനപ്പാഠമാക്കുന്നത്. എളുപ്പവഴികളും ചെപ്പടിവിദ്യകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സാഥാപനങ്ങളും അദ്ധ്യാപകരുമുണ്ട്. എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് കണ്ടു തുടങ്ങിയ പ എസ് സി പഠന വഴികളിൽ ഒന്നാണ് ട്രോളിലൂടെയുള്ള പഠനം. ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ കുറുക്കു വഴിക്ക് എന്നാൽ സർ​ഗ്​ഗാത്മകത വളരെയധികം വേണ്ട ഒരു പഠന രീതിക്ക് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത ഏറെയാണ്... എന്നാൽ ട്രോളിലൂടെ പി എസ് സിക്ക് ഒന്നു പഠിച്ചു നോക്കിയാലോ.. തലയിൽ കേറുവോന്ന് ഒന്നു അറിയണമല്ലോ..

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arshad Shamsudin, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arshad Shamsudin, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arshad Shamsudin, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arshad Shamsudin, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസി സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Devnath Nsd,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span><br />
&nbsp;</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Devnath Nsd, പി എസി സി ട്രോൾസ്
 

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Joshy Davis,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Joshy Davis, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Joshy Davis,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Joshy Davis, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Kishore Kalathil Abraham,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Manoj C Nair,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Manoj C Nair,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Noufal K koduvally,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Noufal K koduvally, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Rashid GZ,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Rashid GZ,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Sandeep Ayyath,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sandeep Ayyath, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Sandeep Ayyath,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sandeep Ayyath, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shabir Shaji,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shabir Shaji, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shibin BN,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shibin BN, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shibin BN,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shibin BN, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shinil Manohar,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shinil Manohar, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shisa Jose,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Shisa Jose,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shisa Jose, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Sudev RxTr,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>Vysakh M,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vysakh M, പി എസി സി ട്രോൾസ്

<p><span style="font-size:14px;">ക്രെഡിറ്റ്സ്: </span>അഖിനേഷ് കെ,&nbsp;<span style="font-size:14px;">പി എസി സി ട്രോൾസ്</span></p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പി എസി സി ട്രോൾസ്