മലയാളപത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബൈബിൾ? രവീന്ദ്രനാഥ ടാ​ഗോർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്? അറിയാം പിഎസ്‍സി ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍!

First Published 20, Oct 2020, 12:27 PM

പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടാനുള്ള വഴികളിൽ വിദ​ഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശീലിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം മോക് ടെസ്റ്റുകൾ പരിശീലിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിരിക്കും വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി.

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം</strong></p>

ഉത്തരം: അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;റഷ്യ</strong></p>

ഉത്തരം: റഷ്യ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഗവർണർ</strong></p>

ഉത്തരം: ഗവർണർ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം</strong></p>

ഉത്തരം: വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ</strong></p>

ഉത്തരം: കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഡി വിൻസെന്റ്</strong></p>

ഉത്തരം: ഡി വിൻസെന്റ്

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;മുഹമ്മദ് ഷാ</strong></p>

ഉത്തരം: മുഹമ്മദ് ഷാ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;വാഗ്ഭടാനന്ദൻ</strong></p>

ഉത്തരം: വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;HV കൊനോലി</strong></p>

ഉത്തരം: HV കൊനോലി

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ശ്രീനാരായണഗുരു</strong></p>

ഉത്തരം: ശ്രീനാരായണഗുരു

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ</strong></p>

ഉത്തരം: പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;നാദിർഷ</strong></p>

ഉത്തരം: നാദിർഷ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;സൗദി അറേബ്യ</strong></p>

ഉത്തരം: സൗദി അറേബ്യ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ</strong></p>

ഉത്തരം: ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;കുമാരനാശാൻ</strong></p>

ഉത്തരം: കുമാരനാശാൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;എം കെ സാനു</strong></p>

ഉത്തരം: എം കെ സാനു

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ശ്രീനാരായണഗുരു (ശ്രീലങ്ക)</strong></p>

ഉത്തരം: ശ്രീനാരായണഗുരു (ശ്രീലങ്ക)

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ</strong></p>

ഉത്തരം:  ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ</strong></p>

ഉത്തരം: ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;ശ്രീനാരായണഗുരു</strong></p>

ഉത്തരം:  ശ്രീനാരായണഗുരു

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;17 ഭാഷകളിൽ</strong></p>

ഉത്തരം: 17 ഭാഷകളിൽ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;മൗറീഷ്യസ്, ഫിജി</strong></p>

ഉത്തരം: മൗറീഷ്യസ്, ഫിജി

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്</strong></p>

ഉത്തരം: വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;&nbsp;കുങ്കുമം</strong></p>

ഉത്തരം:  കുങ്കുമം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ജെറാസാങ്കോ ഭവനം</strong></p>

ഉത്തരം: ജെറാസാങ്കോ ഭവനം

loader