കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകൂ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും

First Published Dec 31, 2020, 8:57 PM IST

കുട്ടികളിൽ രോ​ഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വളരെ ഹെൽത്തിയായതും പോഷക​ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ രോ​ഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താം. അതിനായി കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് താഴേ പറയുന്നത്...
 

<p><strong>ബദാം: </strong>ബദാമിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പാലിലോ അല്ലാതെ പൊടിച്ചോ കുട്ടികൾക്ക് ബദാം നൽകാവുന്നതാണ്.<br />
&nbsp;</p>

ബദാം: ബദാമിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പാലിലോ അല്ലാതെ പൊടിച്ചോ കുട്ടികൾക്ക് ബദാം നൽകാവുന്നതാണ്.
 

<p><strong>തെെര്: </strong>തൈരിലെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സാലഡായോ അല്ലാതെയോ നൽകാവുന്നതാണ്.<br />
&nbsp;</p>

തെെര്: തൈരിലെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സാലഡായോ അല്ലാതെയോ നൽകാവുന്നതാണ്.
 

<p><strong>റാ​ഗി: </strong>റാഗിയില്‍ കാത്സ്യം ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരത്തിൽ റാഗി ഉൾപ്പെടുത്തുക. രോ​ഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.</p>

റാ​ഗി: റാഗിയില്‍ കാത്സ്യം ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരത്തിൽ റാഗി ഉൾപ്പെടുത്തുക. രോ​ഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

<p style="text-align: justify;"><strong>സാൽമൺ മത്സ്യം:</strong> സാൽമണിൽ ഒമേഗ 3 കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തലച്ചോറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കൊഴുപ്പുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.<br />
&nbsp;</p>

സാൽമൺ മത്സ്യം: സാൽമണിൽ ഒമേഗ 3 കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തലച്ചോറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കൊഴുപ്പുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 

<p><strong>മുട്ട: </strong>വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. മാത്രമല്ല മുട്ടയിൽ സെലിനിയം പോലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പോഷകങ്ങളും മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.<br />
&nbsp;</p>

മുട്ട: വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. മാത്രമല്ല മുട്ടയിൽ സെലിനിയം പോലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി പോഷകങ്ങളും മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.