ഇന്ന് ലോക തേനീച്ച ദിനം; അറിയാം തേൻ നൽകുന്ന അത്ഭുതകരമായ ആരോ​ഗ്യഗുണങ്ങളെ പറ്റി...

First Published May 20, 2021, 11:29 AM IST

ഇന്ന് ലോക തേനീച്ച ദിനം. തേനീച്ചവളർത്തലിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ ആന്റോൺ ജാൻഷ 1734 മെയ് 20 ന് ജനിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ദിനം ആച്ചരിച്ച് വരുന്നത്. 2018 മെയ് 20 നാണ് ആദ്യമായി തേനീച്ച ദിനം ആഘോഷിച്ചത്. തേൻ ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ആരോ​ഗ്യ​ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല. തേനിന്റെ ചില ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം....