തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W-598 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻ വിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവ​രങ്ങൾ ചുവടെ

ഒന്നാം സമ്മാനം (75 Lakhs)

WC 560600

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

WA 560600  WB 560600  WD 560600  WE 560600  WF 560600  WG 560600  WH 560600  WJ 560600  WK 560600  WL 560600  WM 560600

രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

WH 482188

മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh) 

WA 163387  WB 547593  WC 749422  WD 707841  WE 775241  WF 249829  WG 157661  WH 286858  WJ 345079  WK 668180 WL 534849 

WM 338862

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-) 

0194  1019  1373  1607  1869  1895  2497  3300  3313  3641  3799  3951  4697  5624  5922  7639  8835  9399

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

1043  1443  1584  2612  3512  5814  6326  6562  6610  7373

ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

0051  0286  2135  3820  4476  4555  5062  5590  7246  7302  7935  8289

ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

0070  0348  0478  0974  1028  1142  1494  1524  1583  1726  1740  1832  1929  2025  2172  2206  2550  2578  2596  3324  3337  3602  3657  3685  3732  3778  3921  4047  4124  4164  4412  4830  5045  5205  5259  5262  5291  5414  5511  5666  5718  5768  5793  6228  6314  6345  6380  6513  6839  6983  7032  7033  7035  7159  7185  7262  7324  7417  7432  7447  7629  7642  7938  7958  8033  8331  8371  8446  8562  8591  8642  8889  8896  9001  9227  9302  9658  9791

എട്ടാം സമ്മാനം (100)

0008  0027  0191  0268  0367  0377  0521  0588  0654  0731  0770  0914  0931  0984  1011  1016  1112  1319  1330  1392  1424  1543  1619  1902  1985  1993  1996  2043  2118  2186  2193  2236  2313  2424  2432  2445  2515  2651  2732  2740  2778  2883  2977  3279  3350  3358  3381  3408  3438  3666  3763  3958  3969  4020  4026  4140  4308  4421  4424  4445  4672  4855  4941  4978  5017  5377  5411  5434  5448  5528  5678  5682  5831  5919  5967  5976  6088  6284  6473  6490  6596  6659  6733  6900  6956  7013  7101  7208  7247  7728  7733  7845  7861  8118  8119  8157  8358  8366  8432  8500  8610  8659  8743  8788  8907  8935  9011  9116  9131  9191  9213  9228  9347  9425  9451  9461  9610  9643  9743  9813