പത്രക്കുറിപ്പുകൊണ്ട് നിയമം ഇല്ലാതാകുമോ? 118- A യിൽ ഇനിയെന്ത്?

<p>അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കരിനിയമം എന്ന് പരക്കെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട 118 A നിയമഭേദഗതി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ നിയമം പിൻവലിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അതോ നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനാണോ തീരുമാനം?&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
Nov 24, 2020, 10:42 AM IST

അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കരിനിയമം എന്ന് പരക്കെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട 118 A നിയമഭേദഗതി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ നിയമം പിൻവലിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അതോ നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനാണോ തീരുമാനം? 
 

Video Top Stories