തെരഞ്ഞെടുപ്പെത്തി, സീറ്റ് മോഹികളുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ കണ്ടാലോ?

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ അടുത്തെത്തി. സീറ്റ് മോഹികള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളതെന്താണെന്ന് കണ്ടാലോ...ഗം കാണാം

Video Top Stories