പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നായകനായ 2ദൃശ്യം

ആദ്യ ദൃശ്യം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ,രണ്ടാമത്തേത് കെ.എം.മാണിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് താഴെ. കാണാം 'ഗം'

Video Top Stories