ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് തുറന്നുകൊടുക്കാന്‍ സമീപിക്കൂ...

കുണ്ടന്നൂര്‍,വൈറ്റില പാലങ്ങള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിന് മുമ്പ് പാലം തുറന്ന് വെട്ടിലായ ഒരു സംഘടനയുടെ കഥ. എല്ലാം ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി.കാണാം'ഗം'.
 

Video Top Stories