ചിലയിടത്ത് എത്തും,ചിലയിടത്ത് എത്തില്ല,നമ്മുടെ കമ്മീഷന്റെ ഒരു കാര്യം!

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍,യുവജന കമ്മീഷന്‍ തുടങ്ങി പല പേരുകളില്‍ കുറേ കമ്മീഷനുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?കാണാം 'ഗം'.

Video Top Stories