നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ കൊവിഡ് ജാഗ്രത!എന്താല്ലെ..

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കൊവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുകയാണ്.എന്നാൽ നമ്മുടെ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ചെയ്യുന്നതെന്താണ്?കാണാം ‘ഗം’

Video Top Stories