തിരുവനന്തപുരം: 2020-21 ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി  കോഴ്സുകളിലേക്ക് പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബാച്ച്‌ലർ ഓഫ് ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി കോഴ്‌സിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് കോളേജ്  ഓപ്ഷനുകൾ  സമർപ്പിക്കാം. ഓപ്ഷൻ സമർപ്പണത്തിനുളള അവസാന തിയതി നവംബർ 22 ന് വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിവരെ.