മുംബൈ: ആഭ്യന്തര സ്റ്റീൽ മേജർ ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ജൂണിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ 4,648.13 കോടി രൂപ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമായും വരുമാനം വിഭാ​ഗത്തിലാണ് ഇടിവുണ്ടായത്.

ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനി 714.03 കോടി രൂപയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ബി എസ് ഇ ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

അവലോകന പാദത്തിൽ മൊത്തം വരുമാനം 24,481.09 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു, നേരത്തെ ഇത് 36,198.21 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 

മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ചെലവ് 34,447.42 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 27,892.09 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.