മണിക്കൂറുകള്‍ പിടിച്ചിട്ടാലും ട്രെയിന്‍ എഞ്ചിന്‍ ഓഫ് ചെയ്യാത്തതിന്‍റെ രഹസ്യം!

First Published Feb 16, 2021, 10:49 PM IST

ഓഫാക്കിയാല്‍ ഇന്ധനം ലാഭിച്ചു കൂടെ എന്നു നിങ്ങളില്‍ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിനു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്