സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷ: എന്ത് കാര്യം താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് ' ഫിലിപ്പ്സ് കേര്‍വ് ' ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

First Published Jun 9, 2021, 11:36 AM IST


ന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പദവികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയായ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓണ്‍ലൈനും അമൃത ഐഎഎസ് അക്കാദമിയും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന ചോദ്യമാതൃകയുടെ മുപ്പതാം ഭാഗം.