ഇന്ത്യയുടെ താമര ചപ്പാത്തി വിപ്ലവവും 2020ലെ 16 വയസ്സുകാരി ഫിൻലാന്റ് പ്രസിഡന്റും; പിഎസ്‍സി പഠിക്കാം, ട്രോളിലൂടെ

First Published 18, Oct 2020, 9:45 AM

പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികളും പാസാവാനുള്ള ചെപ്പടിവിദ്യകളും നിരവധിയാണ്. ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനാവാം എന്ന പല്ലവി കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. നാട്ടിലും വീട്ടിലും യുവതയ്ക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പി എസ് സിപഠിച്ച് ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കൂ എന്നത്. പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തലയ്ക്കകത്തോട്ടു കയറാൻ കുറച്ചല്ല ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ ട്രോളിലൂടെ പി എസ് സിക്ക് ഒന്നു പഠിച്ചു നോക്കിയാലോ.. തലയിൽ കേറുവോന്ന് ഒന്നു അറിയണമല്ലോ.. 

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur,&nbsp;പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Abhith Malayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Abhith Malayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്:</p>

<h4>Adithyan B S,&nbsp;പി എസ് സി ട്രോൾസ്</h4>

ക്രെഡിറ്റ്സ്:

Adithyan B S, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Akhil Porur, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Akhil Porur, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Anandha Krishnan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Anandha Krishnan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Anantha Krishnan Uv, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Anantha Krishnan Uv, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Arjun Athikkattu, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Aswin Unnikrishnan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Bala Arun KB, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Balamuralikrishnan Kottamangalam, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Gokul Kannan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Gokul Kannan, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Helen J Isha, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Helen J Isha, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Kishore Kalathil Abraham, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Manoj C Nair, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin Raj Puthenvilayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin Raj Puthenvilayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin Raj Puthenvilayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin Raj Puthenvilayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin Raj Puthenvilayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Nithin Raj Puthenvilayil, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Pradhyumnan Kammath, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Rashid GZ&nbsp;, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ , പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Rashid GZ, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shabir Shaji, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shabir Shaji, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shabir Shaji, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Shabir Shaji, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Sudev RxTr, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്:&nbsp;Unais Bin Ummalimma, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Unais Bin Ummalimma, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vineesh Shanmadhar, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vineesh Shanmadhar, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vineesh Shanmadhar, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: Vineesh Shanmadhar, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ , പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ , പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ , പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ , പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: അഖിനേഷ് കെ, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

<p>ക്രെഡിറ്റ്സ്: ജിഗ്‌ർ പാച്ചു, പി എസ് സി ട്രോൾസ്</p>

ക്രെഡിറ്റ്സ്: ജിഗ്‌ർ പാച്ചു, പി എസ് സി ട്രോൾസ്

loader