പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ പിഎസ് സി പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളാണിവ; വേഗം ഉത്തരം പഠിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതിക്കോളൂ...!

First Published 28, Oct 2020, 9:04 AM

കൊവിഡ് മൂലം മാറ്റി വച്ച പരീക്ഷകളെല്ലാം വീണ്ടും നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പിഎസ് സി. പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരീക്ഷകളും വരുന്നുണ്ട്. പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ പിഎസ് സി പരീക്ഷ  ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന പിഎസ് സി പരീക്ഷകളില്‍ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം കൂടിയുണ്ട്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. പൊതുപരീക്ഷയിലെ മാര്‍ക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രധാന പരീക്ഷ. 

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;പത്രപ്രവർത്തനം</strong></p>

ഉത്തരം: പത്രപ്രവർത്തനം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം</strong></p>

ഉത്തരം: ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഡോ: പൽപ്പു</strong></p>

ഉത്തരം: ഡോ: പൽപ്പു

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം</strong></p>

ഉത്തരം: ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ</strong></p>

ഉത്തരം: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;അയ്യങ്കാളി</strong></p>

ഉത്തരം: അയ്യങ്കാളി

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ടി.കെ. മാധവൻ</strong></p>

ഉത്തരം: ടി.കെ. മാധവൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഡോ. ജോൺ മത്തായി</strong></p>

ഉത്തരം: ഡോ. ജോൺ മത്തായി

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഡോ. എ ആർ മേനോൻ</strong></p>

ഉത്തരം: ഡോ. എ ആർ മേനോൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;1938</strong></p>

ഉത്തരം: 1938

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;കെ.ആർ. നാരായണൻ</strong></p>

ഉത്തരം: കെ.ആർ. നാരായണൻ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;പി. കൃഷ്ണപിള്ള</strong></p>

ഉത്തരം: പി. കൃഷ്ണപിള്ള

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;സ്വദേശാഭിമാനി കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള</strong></p>

ഉത്തരം: സ്വദേശാഭിമാനി കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ബേസ്</strong></p>

ഉത്തരം: ബേസ്

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ആസിഡ്</strong></p>

ഉത്തരം: ആസിഡ്

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ആറ്റോമിക നമ്പർ</strong></p>

ഉത്തരം: ആറ്റോമിക നമ്പർ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ</strong></p>

ഉത്തരം: ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ</strong></p>

ഉത്തരം: ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;വാതകങ്ങൾ&nbsp;</strong></p>

ഉത്തരം: വാതകങ്ങൾ 

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;മൈനസ് 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്</strong></p>

ഉത്തരം: മൈനസ് 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;വിസരണം</strong></p>

ഉത്തരം: വിസരണം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;നിയോൺ</strong></p>

ഉത്തരം: നിയോൺ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;കുറയുന്നു</strong></p>

ഉത്തരം: കുറയുന്നു

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;മലപ്പുറം</strong></p>

ഉത്തരം: മലപ്പുറം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;കോഴിക്കോട്</strong></p>

ഉത്തരം: കോഴിക്കോട്