പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ; 25 മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചോളൂ...!

First Published 10, Sep 2020, 9:44 PM

രോ വര്‍ഷവും നിരവധി തസ്തികളിലേക്ക് പിഎസ്‍സി പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. പല പരീക്ഷകളിലും നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് വരാറുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. താഴെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളില്‍ എത്ര ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ....

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;</strong>പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ</p>

ഉത്തരം: പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>കര്‍ണാടകം</p>

ഉത്തരം: കര്‍ണാടകം

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;</strong>പത്രപ്രവർത്തകരുടെ വേതനം</p>

ഉത്തരം: പത്രപ്രവർത്തകരുടെ വേതനം

<p><strong>ഉത്തരം:</strong> രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര</p>

ഉത്തരം: രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>ബാംഗ്ലൂർ</p>

ഉത്തരം: ബാംഗ്ലൂർ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>സെർവിക്കൽ കാൻസർ</p>

ഉത്തരം: സെർവിക്കൽ കാൻസർ

<p><strong>ഉത്തരം:</strong>&nbsp;കൃഷ്ണ</p>

ഉത്തരം: കൃഷ്ണ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>നർമ്മദ</p>

ഉത്തരം: നർമ്മദ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>ബ്രഹ്മപുത്ര</p>

ഉത്തരം: ബ്രഹ്മപുത്ര

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>തപ്തി</p>

ഉത്തരം: തപ്തി

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>യമുന</p>

ഉത്തരം: യമുന

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>ഈജിപ്ത്</p>

ഉത്തരം: ഈജിപ്ത്

<p><strong>ഉത്തരം: ഒഡീസി നൃത്തം</strong></p>

ഉത്തരം: ഒഡീസി നൃത്തം

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>മോഹൻ ജൊദാരോ</p>

ഉത്തരം: മോഹൻ ജൊദാരോ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>&nbsp;കൊൽക്കത്ത</p>

ഉത്തരം:  കൊൽക്കത്ത

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍</p>

ഉത്തരം: പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍

<p><strong>ഉത്തരം :&nbsp;&nbsp;</strong>ജി.ബി .പന്ത്</p>

ഉത്തരം :  ജി.ബി .പന്ത്

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്</p>

ഉത്തരം: വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>ജോൺ ഡാൽട്ടൻ</p>

ഉത്തരം: ജോൺ ഡാൽട്ടൻ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>എന്‍റെ&nbsp;ജീവിത സ്മരണ</p>

ഉത്തരം: എന്‍റെ ജീവിത സ്മരണ

<p><strong>ഉത്തരം:&nbsp;</strong>മൂന്നാർ</p>

ഉത്തരം: മൂന്നാർ

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>വയലറ്റ്</p>

ഉത്തരം: വയലറ്റ്

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്</p>

ഉത്തരം: സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍</p>

ഉത്തരം: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍

<p><strong>ഉത്തരം: </strong>പൊയ്കയില്‍ കുമാര ഗുരു</p>

ഉത്തരം: പൊയ്കയില്‍ കുമാര ഗുരു

loader