തുളസി ചായ കുടിച്ചാലുള്ള ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്

First Published Feb 9, 2021, 11:17 PM IST

തുളസിയുടെ ആരോ​ഗ്യഗുണങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ലെന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തുളസിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. തുളസി ചായ കുടിച്ചാലുള്ള ചില ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...