കൊവിഡ്19; വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം

First Published 13, Jun 2020, 10:20 AM

അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വർണ്ണവെറിയുടെ അവസാനത്തെ ഇര ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിന് ആദരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, ഭരണകൂടത്തെയും പൊലീസിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ  പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി. രാജ്യത്ത് ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൊറോണ വ്യാപനവും മരണ നിരക്കും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. കൊറോണയെക്കാൾ മാരകം വർഗ്ഗവെറിയും വിവേചനവും തന്നെയാണെന്ന ഉറച്ച മാനവികബോധത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണശേഷം ഉയർന്നു വരുന്ന വിപ്ലവപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ.

<p><span style="font-size:14px;">അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ 1199SEIU പ്രവർത്തകർ ന്യൂയോർക്കിൽ 8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും നിശബ്ദ്മായി നിന്ന് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.</span></p>

അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ 1199SEIU പ്രവർത്തകർ ന്യൂയോർക്കിൽ 8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും നിശബ്ദ്മായി നിന്ന് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

<p><span style="font-size:14px;">അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കൊന്ന ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിനും മറ്റ് ആഫ്രോ അമേരിക്കർക്കും ആദരമർപ്പിച്ച് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ.</span></p>

അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കൊന്ന ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിനും മറ്റ് ആഫ്രോ അമേരിക്കർക്കും ആദരമർപ്പിച്ച് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ.

undefined

<p><span style="font-size:14px;">വൈറ്റ് കോട്ട് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ലീവ്സ് എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തക</span></p>

വൈറ്റ് കോട്ട് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ലീവ്സ് എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

undefined

undefined

<p><span style="font-size:14px;">8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും കാൽമുട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നേഴ്സുമാർ. ബോസ്റ്റണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ നെഴ്സുമാരാണ് ഇവർ</span></p>

8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും കാൽമുട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നേഴ്സുമാർ. ബോസ്റ്റണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ നെഴ്സുമാരാണ് ഇവർ

<p><span style="font-size:14px;">വാഷിംഗ്ഡണിൽ വൈറ്റ്ഹൗസിനടുത്ത് പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ</span></p>

വാഷിംഗ്ഡണിൽ വൈറ്റ്ഹൗസിനടുത്ത് പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും കൈകളുയർത്തി തെരുവിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ</span></p>

8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും കൈകളുയർത്തി തെരുവിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

<p><span style="font-size:14px;">അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ 1199SEIUലെ പ്രവർത്തകർ ന്യൂയോർക്കിൽ 8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും നിശബ്ദ്മായി നിന്ന് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു.</span><br />
 </p>

അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ 1199SEIUലെ പ്രവർത്തകർ ന്യൂയോർക്കിൽ 8 മിനിട്ടും 46 സെക്കന്റും നിശബ്ദ്മായി നിന്ന് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു.
 

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ന്യൂയോർക്കിൽ തെരുവിൽ കാൽമുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈകളുയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ</span></p>

ന്യൂയോർക്കിൽ തെരുവിൽ കാൽമുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈകളുയർത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

<p><span style="font-size:14px;">ന്യൂയോർക്കിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ ആയിരകണക്കിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ</span></p>

ന്യൂയോർക്കിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ ആയിരകണക്കിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">ബഫല്ലോയിലെ നയാഗ്രാ സ്ക്വയറിനു മുന്നിൽ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് നിശബ്ദമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ</span></p>

ബഫല്ലോയിലെ നയാഗ്രാ സ്ക്വയറിനു മുന്നിൽ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് നിശബ്ദമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

<p><span style="font-size:14px;">ലണ്ടനിലെ വൈറ്റ്ഹാളിനു മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം</span></p>

ലണ്ടനിലെ വൈറ്റ്ഹാളിനു മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം

undefined

<p><span style="font-size:14px;">സാമൂഹിക അകലവും നിർബന്ധം എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തക</span></p>

സാമൂഹിക അകലവും നിർബന്ധം എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

<p><span style="font-size:14px;">കാലിഫോർണിയയിലെ ക്യൂൻ ഓഫ് വാലി ഹോസ്പിറ്റലിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ</span></p>

കാലിഫോർണിയയിലെ ക്യൂൻ ഓഫ് വാലി ഹോസ്പിറ്റലിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">വാഷിംഗ്ഡണിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ</span></p>

വാഷിംഗ്ഡണിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ

<p><span style="font-size:14px;">വാഷിംഗ്ഡണിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുയർത്തി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കിന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ</span></p>

വാഷിംഗ്ഡണിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുയർത്തി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കിന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

undefined

<p><span style="font-size:14px;">സിയാറ്റിലിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൈകളടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് തന്റെ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്ന നഴ്സ്</span></p>

സിയാറ്റിലിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൈകളടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് തന്റെ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്ന നഴ്സ്

loader